Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice a svým širokým spektrem uměleckých oborů je jedinečnou vzdělávací a uměleckou institucí ve středoevropském prostoru. Nabízí vzdělání v oblastech dramatického, filmového a televizního umění a v oblasti hudby a tance.

Přirozený mezinárodní charakter školy a otevřenost AMU jsou základem pro obohacující výměnu tvůrčích a pedagogických zkušeností a nápadů, a pro udržení a rozvoj portfolia cizojazyčných programů na AMU. Nabídka studijních programů AMU v angličtině pro zájemce ze zahraničí je průběžně rozšiřována. Zahraničním studentům nabízíme celou řadu akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských programů, ale i možnost se krátkodobě vzdělávat v rámci kurzů a stáží.

AMU je zapojena do řady mezinárodních profesních organizací, tvůrčích a výzkumných projektů a je členem mnoha mezinárodních profesních organizací. V rámci společných projektů spolupracuje s významnými uměleckými školami v ČR.

Všechny tři fakulty AMU (Divadelní – DAMU, Filmová a televizní – FAMU a Hudební a taneční – HAMU) organizačně i finančně podporují nejrůznější zahraniční aktivity studentů i zaměstnanců: studijní pobyty, praktické stáže, mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus+ i mimo něj, účast na seminářích, workshopech, kurzech, soutěžích a festivalech v Evropě i v zemích mimo Evropu. AMU uzavřela v rámci mezinárodní spolupráce více než 200 smluv s partnerskými školami v programu Erasmus+ a další bilaterální smlouvy s partnerskými školami zejména z mimoevropských států. Základním zdrojem finanční podpory zahraničních aktivit je Program Erasmus+ a interní Program mezinárodní spolupráce v rámci Programu na podporu strategického řízení, avšak celková nabídka mobilitních programů je velmi rozmanitá. Jedním z hojně využívaných interních stipendijních programů AMU je „Program na podporu zahraničních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU“, z něhož mohou studenti doktorských programů financovat své výjezdy do zahraničí na konference, workshopy, festivaly, do knihoven a archivů či na konzultace se zahraničními odborníky.

KONTAKT

V případě dotazů týkajících se mezinárodní činnosti, programů zahraniční mobility nebo zahraničních stipendií nás neváhejte kontaktovat. Konkrétní možnosti podpory studia, stáže a krátkodobé mobility doktorandů v zahraničí, výměnných pedagogických mobilit a školení zaměstnanců (tzv. staff training) jsou blíže uvedeny na stránkách jednotlivých fakult a na stránkách Centra pro doktorská studia.

 

.