Studium v zahraničí - programy

Velkou roli v procesu internacionalizace AMU hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků.

AMU finančně podporuje nejrůznější zahraniční aktivity studentů i zaměstnanců – studijní pobyty, praktické stáže, mobilitu zaměstnanců na výukové pobyty i školení, účast na seminářích, workshopech, kurzech, soutěžích a festivalech v Evropě i v zemích mimo Evropu. Základním zdrojem finanční podpory zahraničních aktivit je Program Erasmus+, avšak celková nabídka mobilitních programů je velmi rozmanitá. Informace o formách podpory zahraniční mobility jsou uvedeny níže, aktuální výzvy a příležitosti jsou pravidelně publikovány v sekci Aktuality.

Programy financované AMU


Freemover/ Institucionální plán AMU
Institucionální plán AMU vychází z rozvojových priorit AMU, jak byly popsány ve strategických materiálech AMU. Jednou z priorit je podpora internacionalizace, a právě tato kapitola umožňuje studentům vyjíždět na kratší studijní i pracovní pobyty mimo Erasmus prakticky do celého světa. Využívá se na podporu výjezdů pedagogů i financování hostujících pedagogů z partnerských institucí. Po ukončení studia v rámci Institucionálního plánu student na mezinárodním oddělení své fakulty odevzdá závěrečnou zprávu.

Bližší informace o možnostech financování zahraničních aktivit poskytnou zájemcům příslušné fakulty: DAMU, FAMU a HAMU.

Podpora mobility doktorandů
Mezinárodní zkušenosti jsou pro úspěšné doktorské studium a uplatnění doktorandů zásadní. AMU proto vytvořila program krátkodobých doktorských mobilit, který doplňuje škálu ostatních příležitostí o tento jednoduchý a uživatelsky vstřícný program. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+. Kromě fyzických mobilit podporujeme také virtuální mobility doktorandů.

Více informací je k dispozici na webových stránkách CDS AMU zde.

Programy zahraniční spolupráce – stipendia

DZS/AIA – Stipendia na základě mezinárodních smluv
Česká republika má prostřednictvím MŠMT uzavřené s bezmála 30 státy světa bilaterální dohody, ve kterých se partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy. Jedním z nástrojů vzájemné spolupráce je i podpora výměny studentů a vědců. Státy za tímto účelem každoročně nabízejí partnerské straně stanovený počet stipendijních míst.

Zájemci z veřejných vysokých škol mohou využít: studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, letní jazykové kurzy a výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ pedagogy. Podávání přihlášek, výběrové řízení a předkládání a schvalování nominací probíhá vždy v předcházejícím akademickém roce před plánovanou realizací pobytu. Vycestovat lze i opakovaně. Přihlášky se podávají prostřednictvím Akademické informační agentury.

Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv nabízí studentům a akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém roce 2021/22.  

Více informací o stipendiích na základě mezinárodních smluv je k dispozici na webu Akademické informační agentury.

CEEPUS
CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol, která je tvořena nejméně třemi vysokými školami z různých smluvních států. Vysoké školy, které se programu účastní, spolupracují na řešení odborné problematiky v rámci sítě. Do programu se lze také přihlásit jako tzv. „freemover“ v případě, že domovská škola žadatele není zapojena do vhodné sítě. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu. Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. Podporovány jsou jak krátkodobé projekty, tak dlouhodobé aktivity s kontinuitou. O stipendium mohou žádat studenti na Semestrální (3-10 měsíční) a krátkodobé (1-2 měsíční) studijní pobyty, letní školy (min. 6denní) a odborné exkurze (3-5denní). Akademičtí pracovníci mohou žádat o výukové pobyty (min. 5 pracovních dnů), letní školy a odborné exkurze, koordinační schůzky.

Bližší informace jsou k dispozici na webu národní kanceláře CEEPUS v Domě zahraniční spolupráce a na webu CEEPUS.

Fulbrightovy stipendijní programy
Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.). Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
Více informací o stipendiích je uvedených na webu Fulbrightovy komise.   Mezinárodní visegrádský fond
Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Vybrané stipendijní programy visegrádského fondu:

Visegrádský stipendijní program
Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o stipendium ke studiu na akreditované univerzitě/instituci v rámci V4 a v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Makedonii, Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině. Termín pro přihlášky je každoročně 15. březen, 12:00

Visual and Sound Arts Residency
Vizuální a zvukové umělecké pobyty usnadňují mobilitu a umělecké výměny občanů V4 v oblasti vizuálních a zvukových umění, včetně designu, hudby, videa a filmu, nových médií a smíšených médií. Termín pro zaslání přihlášek je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

Performing Arts Residency
Mobility v oblasti uměleckých děl podporují inovace, experimenty a kreativitu v divadelních umění – nové drama, současný tanec, nový cirkus, divadlo, vizuální divadlo, alternativní divadlo, aj. Program není vhodný pro kamenná divadla, již zavedená představení nebo divadelní festivaly.Termín pro zaslání přihlášky je každoročně 15. října. Systém se otevírá 1 měsíc před termínem.

Více informací je k dispozici na webu MŠMT

AKTION - Rakousko
AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru ve všech vědních oborech. O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku se mohou zájemci ucházet na rakouských státních univerzitách, odborných vysokých školách, pedagogických vysokých školách i na akreditovaných soukromých univerzitách. Je možné požádat o stipendium na semestrální pobyt, krátkodobou mobilitu, letní školy anebo získat příspěvek na dlouhodobou i krátkodobou institucionální spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v oblasti výuky, výzkumu, organizace přednášek, exkurzí, vydávání publikací apod. Přihlášky je možné podávat v německém i anglickém jazyce.     

Seznam akreditovaných institucí a více informací
Publikace zaměřená na studium v Rakousku  

DAAD - Německo
DAAD – Německá akademická výměnná služba poskytuje individuální podporu českým studentům a vědcům prostřednictvím stipendijních programů. Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií. DAAD kromě jiného nabízí stipendijní programy pro studenty uměleckých oborů: hudba, scénické umění a design/vizuální komunikace a film. Součástí nabídky jsou i programy pro post-doktorandy a vysokoškolské učitele (i uměleckého zaměření) a programy společných projektů (institucionální spolupráce), DAAD podporuje i studijní cesty do Německa.

Bližší informace poskytne Akademická informační agentura a DAAD Česká republika.

Barrande Fellowship Program – Francie
Stipendium „Barrande Fellowship Program“ francouzské vlády umožňuje studentům zapsaným na českých vysokých školách získat stipendium: na doktorandské studium pod dvojím vedením (tzv. cotutelle) nebo na stáž trvající 1 až 3 měsíce, která musí být vykonána na univerzitě či výzkumném centru. Stáž musí odpovídat určité potřebě kandidáta pobývat právě ve Francii: potřeba seznámit se se specifickým výzkumným zařízením či technikou, pracovat s materiály a dokumenty, které nejsou dostupné v ČR, pracovat na studii týkající se Francie nebo účastnit se speciálního školení ve Francii.    

Bližší informace jsou k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce a na webu Francouzského institutu v Praze.

Fondy EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty institucionální spolupráce, projekty mobilit studentů i pedagogů, projekty v odborném vzdělávání a projekty podporující inkluzivní vzdělávání.
Do projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – typicky to bývá škola, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, zdravotní středisko, neziskovou organizaci, kulturní instituci a podobně.

Bližší informace jsou k dispozici na webu Domu zahraniční spolupráce a na oficiálním webu fondů..