Etika psaní odborného textu a jak citovat

Při psaní práce vycházíte pochopitelně z dokumentů (tj. knih, článků atd.) jiných autorů. Dbejte vždy na to, aby bylo jasné, kdy se jedná o váš vlastní text a kdy o text převzatý, tj. abyste vždy použité dílo řádně uvedli ve formě bibliografické citace. 

Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu vysokoškolské závěrečné práce. Skládají se z popisu dokumentu, z něhož autor čerpal při psaní své práce, který ho jednoznačně identifikuje.

Povinnost dodržovat citační etiku stanovuje Autorský zákon č. 121/2000.

Za plagiátorství se považuje:
•    zcizení cizího textu a jeho publikování pod svým jménem,
•    převzetí myšlenky či výsledku práce někoho jiného, bez uvedení skutečného autora,
•    převzetí části textu či odstavců, bez uvedení bibliografické citace,
•    převzetí původního textu, který jen stylisticky upraví,
•    porušení akademické etiky, kdy ve své práci opakovaně použijete vlastní dřívější práce bez náležitého uvedení citací včetně autorství (autoplagiátorství),
•     jakékoliv formy psaní kvalifikační práce na zakázku (contract cheating). Text práce má být vlastním původním dílem pisatele, proto není možné pro psaní částí textu diplomové práce využít softwarové AI nástroje.


Nepodceňujte to, protože je velká šance, že budete odhaleni 
a) svým pedagogem/žkou,
b) softwarovými nástroji pro porovnávání textů a rozeznání, které se používají na vysokých školách včetně AMU.

Taková jednání mohou být současně považována za disciplinární přestupek či porušení Etického kodexu AMU.
 

KDE HLEDAT POMOC

Tomuto tématu se věnuje pomůcka pro citování a vytvoření seznamu literatury ZDE.

Zeptat se můžete své/ho vedoucí/ho práce, případně ve fakultní knihovně. Některé fakultní knihovny AMU mají pro studenty k dispozici podrobnější citační manuály zohledňující oborová specifika spjatá s uměleckými druhy a obory vyučovanými na té které fakultě. 

Mnoho informací najdete na stránce s generátorem citací citace.com. Existuje vícero přehledných, zdarma dostupných příruček, které podrobněji vysvětlují, jak zapisovat bibliografické citace (např. návod pro ČSN ISO 690 v její verzi z roku 2011).
 


.