Aktuální informace kvestora k ubytování na koleji AMU, Hradební 7, Praha 1 ze dne 7. 6. 2021

Vážení ubytovaní, milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na množící se dotazy týkající se režimu na Koleji AMU (zejména plateb kolejného) v období nouzového stavu v rámci 2. vlny koronaviru, s přihlédnutím k Aktuálním opatření MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s COVID - 19, vám sděluji, že i v rámci pandemického zákona zůstávají v maximální míře zachována všechna ustanovení uzavřené ubytovací smlouvy, platné do 30. 6. 2021. Provoz koleje AMU zůstává zachován s omezeními, vyplývajícími z platných opatření MŠMT.

Výše kolejného za měsíc květen 2021 a související informace:

1) u studentů, kteří byli na Koleji AMU prokazatelně ubytováni stejně, jako před 30. 4. 2021, se výše kolejného nemění a kolejné hradí beze změny, tedy ve 100 % výši dle platné ubytovací smlouvy. Z důvodů minimalizace vzájemného osobního kontaktu mezi studenty a recepcí se doporučuje využít k úhradě kolejného platbu bezhotovostním převodem na bankovní účet AMU,

2) u ostatních studentů, kteří prokazatelně Kolej AMU i přes platnou ubytovací smlouvu v měsíci květnu 2021 nevyužívali, případně ji využívali jen částečně, vzhledem k přijatým vládním nařízením, se AMU rozhodla snížit kolejné o 90 % z ceny kolejného dle platné ubytovací smlouvy. Výše kolejného tedy činí 10 % kolejného a uvedená výše je platná pro období od 30. 4. 2021 do 24. 5. 2021.

3) studenti, kteří využili ubytování na koleji AMU pouze v omezeném počtu dní za účelem zkoušky či individuální konzultace v souladu s výjimkou poskytování ubytování studentům VŠ, hradí kolejné pouze za tyto dny ubytování dle platné ubytovací smlouvy,

4) V případě opětovného nastěhování na kolej AMU v průběhu měsíce května 2021, bude výše uvedená sleva poskytnuta do data tohoto nastěhování,

5) od data 24.5.2021 do doby platnosti ubytovací smlouvy , tj. do 30.6.2021, hradí všichni studenti kolejné v plné výši dle platné ubytovací smlouvy,

6) současně připomínám, že až do odvolání platí na Koleji AMU zákaz návštěv.

Zároveň si vás dovoluji upozornit, že dle ustanovení smlouvy o ubytování má AMU v odůvodněných případech právo v průběhu trvání smlouvy jednostranně změnit písemným sdělením zaslaným ubytovanému v dostatečném předstihu pokoj a přidělit ubytovanému jiný pokoj k přechodnému ubytování, a to na dobu nezbytně nutnou. Věřím, že toto opatření nebude nutné uplatňovat, ale v případě prokázání onemocnění COVID-19 u osoby ubytované na Koleji AMU, může AMU toto opatření využít, s tím, že za dostatečný předstih se považuje oznámení zaslané 24 hodin před provedením změny pokoje. V takovém případě prosím o poskytnutí maximální možné součinnosti. Současně vyzývám všechny studenty v současné době ubytované na Koleji AMU k přísnému dodržování všech vládou vyhlášených opatření proti dalšímu šíření koronaviru, jakož i všech ustanovení smlouvy o ubytování.

Děkuji za vaši součinnost a věřím, že tuto nelehkou dobu zvládneme ve zdraví.

V Praze dne 7. 6. 2021

Ing. Tomáš Langer , Ph.D. , v. r. kvestor

9. červen 2021

.