Oznámení a ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů a oznamovatelek, podávání oznámení o protiprávní činnosti, jakož zajištění nápravy a evidence řešení oznámení na Akademií múzických umění v Praze probíhá v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a dle výnosu rektorky č. 10/2023 o ochraně oznamovatelů (dále jen „výnos“).

Tato pravidla se uplatní pouze v případech možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít na AMU, a oznamovatel či oznamovatelka pro AMU vykonával/a nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. (AMU v souladu se zákonem nepřijímá oznámení od osob, které pro AMU nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) b), h) nebo i) zákona, tj. nevykonávaly závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost či odbornou praxi nebo stáž.)

Případné oznamované jednání musí naplňovat znaky trestného činu, přestupku (za který právní předpisy stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč) nebo porušuje zákon, případně ve specifikovaných oblastech jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

 

Vnitřní oznamovací systém AMU:

Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému AMU. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele či oznamovatelky.

V rámci vnitřního oznamovacího systému AMU lze podat oznámení:

  • písemně elektronicky na emailové adrese oznamovatele@amu.cz, nebo
  • ústně (ať už na žádost oznamovatele osobně či telefonicky), nebo
  • osobně (podání osobního oznámení bude umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel či oznamovatelka požádali Příslušnou osobu).

Přijetí podaného oznámení bude potvrzeno do 7 dnů a do dalších 30 dnů posoudí příslušná osoba důvodnost tohoto oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát).

Oznámení lze podat také prostřednictvím  Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Příslušné osoby na AMU

  • Ing. Ladislav Paluska, tel. 234 224 588, pro všechny oblasti,

Příslušné osoby jsou určeny výhradně rektorkou AMU a mají výlučný přístup k výše uvedené emailové schránce pro podání oznámení. Příslušné osoby jsou v souvislosti s výkonem svých úkolů vázány mlčenlivostí, která trvá i po skončení pracovního poměru.

Studenti, zaměstnanci a členové orgánů AMU jsou povinni poskytnout Příslušné osobě při prošetřování oznámení součinnost předat jí na základě písemného vyžádání listiny nebo kopie příslušných listin a další podklady nezbytné pro prošetření oznámení, případně poskytnout vysvětlení.

Odkazy na právní předpisy


.