Poskytování informací podle Zákona č. 106/1999 Sb.


Právní řád zaručuje v čl. 17 Listiny základních práv a svobod svobodný přístup k informacím. Konkrétní způsoby výkonu tohoto práva jsou dále mimo jiné upraveny v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Zákon“). Akademie múzických umění v Praze je podle § 2 odst. 2 Zákona povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace v rozsahu vztahujícím se k její působnosti podle tohoto Zákona. Právo na informace není neomezené a v souladu se Zákonem se některé informace neposkytují. Současně se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací. Akademie múzických umění v Praze poskytuje informace na základě žádosti žadatele nebo ve formě zveřejněné informace na úřední desce na institucionálních webových stránkách www.amu.cz.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. upravuje Výnos rektorky č. 10/2023 o poskytování informací.


.