Akademie múzických umění v Praze (AMU) pro Ukrajinu

V pondělí 28. 2. v 10:00 se na vyzvání rektorky AMU Ingeborg Radok Žádné sešel operativně svolaný krizový štáb k pomoci ukrajinským studentům a akademikům. Na setkání se dostavili také zástupci iniciativy Studenti pro Ukrajinu, kteří zde prezentovali připravované aktivity a přednesli své podněty. Vedení AMU informovalo o krocích, které podniklo na zajištění finanční, materiální a organizační podpory ukrajinských studentů a akademiků. Podpora bude zaměřena jak na situaci stávajících ukrajinských studentů AMU, tak na přípravu programů pro studenty, kteří prchají před válkou. AMU bude připravovat kroky jak krátkodobého charakteru (například možnosti nouzového ubytování), tak programy dlouhodobé podpory dle vlastních finančních možností. Rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná pověřila prorektora pro mezinárodní záležitosti Jana Hančila vytvořením pracovní skupiny pro podporu ukrajinských studentů, která bude operativně řešit a komunikovat jednotlivé kroky a propojovat všechny iniciativy, které na AMU a jejích fakultách vznikají. Na webu AMU byl vytvořen banner AMU pro Ukrajinu, kde se budou průběžně objevovat aktuální informace. Informace bude shromažďovat Hana Šťastná (hana.stastna@amu.cz).

AMU podporuje tolerantní, ohleduplné a bezpečné prostředí pro všechny studenty postižené agresí vůči Ukrajině bez ohledu na národnost. AMU naopak nebude tolerovat názory, které by vyjadřovaly podporu vojenské agresi.

В понеділок, 28. лютого 2022, о 10:00, з ініціативи ректорки АМУ Інґеборґ Радок Жаднa, було оперативно скликано кризовий штаб допомоги українським студентам і академічним працівникам. На зустріч прийшли також представники ініціативи Студенти для України, які презентували підготовувані дії і внесли свої зауваження. Керівництво АМУ поінформовало про свої кроки, які були зроблені з метою забезпечення фінансової, матеріальної і організаційної підтримки українських студентів та академіків. Підтримка буде скерована на ситуації чинних українських студентів АМУ, але і на підготування програми для студентів, які втікають від війни. АМУ підготує кроки короткострокового характеру (наприклад, можливість тимчасового помешкання), а також програми довгострокової підтримки, по мірі своїх фінансових можливостей. Ректорка АМУ, Інґеборґ Радок Жадна, уповноважила проректора з міжнародних відносин Яна Ганчіла створити робочу групу підтрмки українським студентaм, яка оперативно вирішуватиме і висвітлюватиме окремі кроки, а також об'єднувати всі ініціативи, які виникають на АМУ та її факультетах. Нa вебсайті АМУ буде створено баннер АМУ для України, де будуть час від часу з'являтися актуальні інформаці. Інформації буде збирати Гана Штястна (hana.stastna@amu.cz).

АМУ підтримує толерантне, безпечне та надійне середовище для всіх студентів, яких стосується аґерсія, вчинена проти України, не дивлячись на їхню національність. І навпаки, АМУ не буде толерувати погляди, які б висловлювали підтримку війсковій аґресії.

 


25.04.2023

Jiná oznámení

Marie Topolová, Klára Žantová: Školku pro ukrajinské děti provozují studentky už přes rok. „Když o něco jde, objevíte v sobě superschopnosti“

 

05.04.2023

Rozhovor

Kapitolina Kolobova: Najednou jsi Nikdo. A z tvého rodného města je ruina

 

20.03.2023

Rozhovor

Daria Kovalchuk: Moje názory na Rusko jsou teď ostré. Narážím tu s nimi, říká studentka FAMU z Ukrajiny

 

28.02.2023

Rozhovor

Olena Khalina: Učila děti zpívat, studovala operu. A ze dne na den musela z Ukrajiny utéct

 

28.11.2022

Jiná oznámení

Uzavření transparentního účtu AMU pro Ukrajinu

 

27.10.2022

Jiná oznámení

Na Akademii múzických umění v Praze proběhly mimořádné přijímací zkoušky pro ukrajinské zájemce o studium

 

18.07.2022

Jiná oznámení

Prohlášení České konference rektorů k útoku Ruska na univerzity v ukrajinském Mykolajivu

 

15.06.2022

Jiná oznámení

Karel Čapek: Matka; představení ukrajinských studentek a studentů na DAMU (video a foto záznam)

13.06.2022

Jiná oznámení

CZ/UA představení/вистави Language barrier equal

 

17.05.2022

Studijní aktuality

Театральний факультет Академії виконавських мистецтв у Празі оголошує позачергові вступні випробування на 2022/23 навчальний рік для абітурієнтів з України.

 

18.03.2022

Jiná oznámení

AMU PRO UKRAJINU - aktuální informace 18. 3. 22

 

02.03.2022

Jiná oznámení

European University Association Statement on Ukraine

 

01.03.2022

Jiná oznámení

Mimořádný stipendijní program AMU na podporu studia a pobytu pro studenty z Ukrajiny / Екстраординарну ступендійну програму підтримки навчання і перебування для студентів з України

01.03.2022

Jiná oznámení

MŠMT dá na podporu ukrajinských studentů 150 milionů / Міністерство освіти, молоді і фізкультури виділить на підтримку українських студентів 150 мільйонів

28.02.2022

Jiná oznámení

Bdění pro Ukrajinu, charitativní přenos pořádaný studenty v Národním divadle/«Пильнування за Украïною» – благодійний ефір, організований студентами Національного театру

28.02.2022

Jiná oznámení

Akademie múzických umění v Praze (AMU) pro Ukrajinu / Празька академія виконавчих мистецтв (АМУ) для України

 

25.02.2022

Jiná oznámení

Prohlášení Akademického senátu AMU k situaci na Ukrajině

 

24.02.2022

Jiná oznámení

Prohlášení České konference rektorů k válce na Ukrajině (24. 2. 2022)

22.02.2022

Jiná oznámení

Akademie múzických umění v Praze k situaci na Ukrajině / Празька академія виконавських мистецтв щодо ситуації в Україні

 
.